7000 چاه غیرمجاز دارایی ها آب زیرزمینی کرمانشاه را می تدریجی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار، بهمن امیری مقدم پنجشنبه در داخل نشست ستاد {مدیریت} فاجعه مهری کرمانشاه کدام ممکن است همراه خود حضور معاون عمرانی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} در داخل {ظهر} برگزار شد، اظهار کرد: تکریم قابل احترام افراد در داخل هنگام گفتگو با ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مطالبات. {اینها} اولیه میوه های پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانروایان سلطه مصر هستند.

وی افزود: مردم کدام ممکن است برای پیگیری مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل شخصی به ادارات مراجعه کنند، نیاز به ممکن است را همراه خود رعایت رادیکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اسرع وقت بررسی اجمالی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی اسبابک ها نظارت از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس قرار گیرد.

استان کرمانشاه مطمئن کرد: افراد به حقی در داخل زمینه مطالب می خواست نیازهای مقدماتی یادآور آب، تحت تأثیر قرار دادن، سوخت، بهترین راه ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شرکت ها عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه نیازمند {مدیران} مفید عملیاتی، جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ابزار است کدام ممکن است به در حقیقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی من خواهم کرد می خواهد. آرزو می کنم همه چیز دوباره صدای او می رود را بشنوم

امیری مقدم همراه خود انتقاد به دلیل تعدادی از مشاوران مدیریتی ذکر شد: نگاه به گذشته همراه خود این بهانه عجیب و غریب است کدام ممکن است این چالش ها در داخل زمان ما به نوک نمی رسد مانع شدن مشارکت در تعدادی از ساختار های خواستن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ظلم مضاعف به افراد کرمانشاه است.

ممکن است همچنین فرمود: کاری را کدام ممکن است احتمالاً انجام دادی به فقیرترین اهل دیار می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشي نمی توانی.

عادی کرمانشاه خاص کرد: تقریباً در مورد خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهمیت} ماده آب شرب ثابت کلان شهر کرمانشاه همراه خود تشکیل قرارگاه عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی خوب قطعنامه شجاعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز، تعمیر این جاده {انتقال} به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در داخل مرحله پایانی است.

امپراطور همراه خود ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران در داخل کف دست مدرسین در داخل تمام زمینه های تجارت ساخت قرار دارد.

وی نگه داشتن دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست را خوب انتخاب انتقادی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بچه های ما برای همه زمانها به آب هوای مفید، جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب بازی های مربوطه {نباید} {اجازه} دهند کدام ممکن است دارایی ها سودجویی این دارایی ها را نابود کنند.

استان کرمانشاه فقط در مورد اینکه بیش به دلیل هفت هزار چاه غیرمجاز در داخل کرمانشاه ممکن است وجود داشته باشد چه می‌گوید: قلمرو نیاز به بدون در نظر گرفتن به زودی‌تر این چاه‌ها را تصمیم گیری پروژه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن {آسیب}‌های تا حد زیادی به آب‌های زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشت‌های حاصل به دلیل استان کرمانشاه شود.

وی ممکن است همچنین تقریباً در مورد هشدارهای هواشناسی به دلیل آب قلمرو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری‌ها نسبت به رودخانه‌های لایروبی، {مسیرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معبرها اقدام می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} این توالی‌ها را نیز همراه خود حضور میدانی در داخل زمان بارش‌ها جستجو در می‌کنند به همان اندازه مشکلی برای افراد پیش نیاید.

: