482 گروه چرخشی در داخل استان سمنان ارزیابی شدند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمهدی طیبی در داخل مراجعه به خبرنگار مهر گفت: بررسی کردن های مشترک برای برخورد همراه خود تخلفات بالقوه گروه های مختلف در داخل اصل {کار} مسئولان {زندان}، اصناف، معدن، خرید و فروش، میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است. در داخل استان ویژه نوروز همراه خود حسن نیت مشارکت در می تواند.

وی همراه خود خاص اینکه بر ایده بیانیه مطبوعاتی میراث باکلاس در داخل در سراسر اطراف استان سمنان 400 زیرساخت، 90 بوم گردی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در موردً در داخل {هر} کلان شهر استان حدود 10 استراحتگاه در داخل جاری مشارکت در {کار} گردشگری است، تائید کرد: 482 واحد {در این} مکان ها مورد رفتن به قرار گرفت. در داخل قالب نوروزی اجرا شده است.

مدیرکل {زندان}‌های استان سمنان ذکر شد: {در این} بررسی کردن‌های مشترک 152 نفر تخلف کرده‌اند کدام ممکن است کل شما {پرونده}‌ها پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد‌ها برای معامله با به زودی‌تر مشارکت در شد.

طیبی ذکر شد: در امتداد طرف این بررسی کردن ها، افرادی هم هستند کدام ممکن است همراه خود لباس مجلسی سفارشی هر دو در داخل پاسگاه نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به تعیین کنید غیرقابل پیشگویی کردن به صورت مستمر بر {بازار} نظارت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اشیا تخلف به طور قابل توجهی در داخل {گران} فروشی، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان}. . پروتکل ها، نظارت بر تاج گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن. گزارش اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زارش.

وی رعایت رویه‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند رعایت امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل‌های بهداشتی برای کنار آمدن با کرونا را به همین دلیل بسیار مهم‌ترین مواردی است کدام ممکن است به‌ویژه اشیا معادل با مسافران نیاز به مورد آگاه باشید قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سبک ها تخلفات در داخل کپک ممانعت.

استان سمنان قابلیت پذیرش 4500 مسافر {در این} اقامتگاه گردشگری را دارد.