42 مصدوم در داخل تصادف چهارشنبه سوری – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانوحید لذت نیا اظهار داشت بعد بگو: وی اظهار داشت: مجموع مجروحان حادثه روز چهارشنبه در داخل استان آذربایجان ژاپنی 42 نفر بود کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 3 نفر در داخل بیمارستان خیریه، 2 نفر در داخل بیمارستان سینا تبریز، 3 نفر در داخل بیمارستان شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر در داخل کوه کمری بوده اند. مهر. بستری شده است.

سخنگوی اورژانس آذربایجان ژاپنی شکسته نشده داد: انواع مجروحان حادثه چهارشنبه تبریز 27 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 مصدوم در داخل اهر، عجب شیر آب، میانه، بناب، هشترود، مرند، ورزقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادیاشهر نیز مجروح شدند.

وی افزود: حادثه سوریه روز چهارشنبه نتیجه در اعدام 2 نفر شد کدام ممکن است {متاسفانه} سه نفر نیز مفقود شدند.

لذت نیا در طولانی مدت اظهار داشت: بر تأثیر حادثه روز چهارشنبه 15 نفر کشته، 8 نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 نفر مجروح شدند.