41 مصدوم در داخل حادثه چهارشنبه قبلی اردبیل / 14 نفر در داخل بیمارستان بستری شدند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمجید محمد غریبانی در داخل مشاوره گرفتن از خبرنگار مهر تصدیق شد: بر ایده گزارش های دریافتی به همین دلیل یکی در همه بیمارستان های استان اردبیل {در این} {مراسم} چهارشنبه قبلی 41 نفر مصدوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اردبیل احتمالاً بیشترین مصدومیت به همین دلیل 18 نفر بود.

وی شکسته نشده داد: پس به همین دلیل اردبیل شهرستان خلخال همراه خود 8 نفر، پارس آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشگین کلان شهر همراه خود 5 مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمی همراه خود 4 مصدوم در داخل ردیف موارد زیر قرار دارند کدام ممکن است متأسفانه احتمالاً بیشترین خسارت این {خطرات} به همین دلیل توجه مصدومان برخاسته است.

رئیس آسایشگاه استان اردبیل اظهار داشت: تا این مرحله 27 مصدوم در داخل در کشور دیگر مداوا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 14 نفر نیز در نتیجه عمق جراحات خرس تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداوا هستند.

به مشاوره محمد غریبانی، 9 نفر به همین دلیل مجروحان به همین دلیل ناحیه توجه مجروح شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری به همین دلیل ممکن است از نزدیک مجروح شدند.

من می روم هستم