7 مدافع بدن انسان

Nutritions with Orthomol.jpg

🔹زوینگ مرد خمیازه می کشد تا مغز خود را در هنگام اضافه بار خنک کند. وقتی کمی می خوابیم و زیاد کار می کنیم ، بدن یک مکانیسم دفاعی را فعال می کند. هنگام خمیازه کشیدن مقدار زیادی هوا دمای مغز را کاهش می دهد. علاوه بر این ، خمیازه کشیدن مجاری تنفسی ، غنی … ادامه