10 هزار محل اقامت در داخل استان بوشهر ساخته می تواند باشد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر سه شنبه در داخل {مراسم} تحریک کردن عملیات دولت ایجاد ماموریت عمران مسکن در داخل کنگان گفت: اقدامات خوبی برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی بخش مسکن در داخل کنگان استان بوشهر اجرا شده است.

وی مسکن فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی خانمان ها را به همین دلیل انتخاب های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ریختن 10 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 700 محل اقامت ظرف خوب 12 ماه در داخل استان بوشهر ساخته می تواند باشد.

استاندار بوشهر در موضوع تحریک کردن ایجاد 2600 واحد مسکونی در داخل بخش اول این {کار} اظهار داشت: در این زمان در داخل بخش دوم این ماموریت ایجاد 1600 واحد مسکونی در داخل استان مشارکت در می تواند باشد.

وی اخیرا به همین دلیل تحریک کردن بخش {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم ایجاد مسکن در داخل استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: امیدواریم همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری کل شما اسباب بازی های دولت شاهد تسریع در داخل اجرای ماموریت های مسکن در داخل استان باشیم.

محمدی زاده خاطرنشان کرد: ایده ایجاد مسکن در داخل فازهای اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بخش {سوم} ایجاد مسکن در داخل شهرستان های استان مشارکت در می تواند باشد. .