۵۰ کیلومتر آزادراه اردبیل – سرچم به همان اندازه شهریورماه پایان دادن می‌شود – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان عصر چهارشنبه در داخل حرکت رفتن به به همین دلیل الگو احداث آزادراه اردبیل – سرچم در داخل ترکیبی {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران این تعهد اظهار کرد: این محور ارتباطی کدام ممکن است بهترین راه مهم اردبیل به وسط ملت است، دارای {اهمیت} انتخاب شده برای امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد آرام هموطنان است کدام ممکن است اجباری است ۱۷۸ کیلومتر این {مسیر} به آزادراه بازسازی شود.

وی تصریح کرد: ورزش‌های خوبی {در این} {مسیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کپک هفت قطعه تعهد همراه خود همراهی پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریان توانمند در داخل بخش راهسازی تحریک کردن شده کدام ممکن است حساب کردن می‌رود به این الگو احداث {سرعت} بیشتری دانش شود.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار داشت: همراه خود در دسترس بودن نمره اعتبار می خواست در داخل اجزا مختلف امیدواریم به همان اندازه شهریورماه ۵۰ کیلومتر این {مسیر} پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهره‌برداری رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی {مسیر} اردبیل – سرچم نیز بر ایده نرم افزار‌ریزی اجرا شده، کنار هم قرار دادن بهره‌برداری شود.

میرجعفریان افزود: همراه خود دردسر پیمانکاران به همین دلیل {هر} ۲ طرف این {مسیر} ارتباطی ورزش عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} 4 خطه در داخل جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به همین دلیل {مسیر} کدام ممکن است تونل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گالری‌ها قرار دارند، طراحی تعهد برای محور به 4 خطه در داخل جاری مشارکت در است کدام هرکدام چه به زودی‌تر این تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی نیز به {سرانجام} رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات دولت {در این} {مسیر} برخاستن می‌شود.

وی به همین دلیل رویکرد به عنوان زیرساخت مهم بهبود استان در داخل فاز‌های مختلف خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: دردسر بر اینجا است به همان اندازه جدا از پایان دادن محورهای ارتباطی شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب استان، محور اردبیل – سرچم شناخته شده به عنوان محور ترددی اهالی استان به وسط ملت به حداقل یک بهترین راه ارتباطی ایمن دوباره کاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران به سادگی بتوانند به همین دلیل این 4 خطه استفاده بیشتر از کنند.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل اضافه کرد: همراه خود بهره‌برداری به همین دلیل این آزادراه موارد ترافیکی {در این} {مسیر} به صورت دقیق مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی تصادفات ناگوار نیز گرفته احتمالاً خواهد بود.