۳۵ ناخوشایند جدیدترین کم کم کرونا در داخل فارس بستری شدند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل به دلیل علوم پزشکی شیراز، به دلیل ابتدای شیوع این {بیماری} تا به امروز، 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۳ بررسی تشخیصی مولکولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی به زودی در داخل آزمایشگاه‌های استان ارائه شده کدام ممکن است همراه خود ارزیابی مناسبت‌های محقق شده، ۶۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۳ ناخوشایند خوش بینانه شناخته شده است است.

به دلیل مجموع بررسی‌های محقق شده به دلیل ابتدای شیوع تا به امروز، 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۲ بررسی تشخیصی مولکولی بوده کدام ممکن است ۵۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۷ مورد ناخوشایند خوش بینانه قطعی شناخته شده است، حتی می تواند به دلیل ابتدای تحریک کردن ساختار شهید حاج «قاسم سلیمانی» تا به امروز ۳۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۱ مورد بررسی به زودی محقق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۶ ناخوشایند خوش بینانه شناخته شده است است.

همراه خود بستری ۳۵ ناخوشایند جدیدترین طی ۲۴ ساعت قبلی، هم اکنون ۱۳۸ ناخوشایند خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص دارای {علائم} در داخل بیمارستان‌های استان بستری هستند کدام ممکن است به دلیل این انواع، ۲۴ ناخوشایند در نتیجه وخامت {شرایط} بدنی، در داخل فاز‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی بدست آمده می‌کنند.

خوش شانس در داخل ۲۴ ساعت قبلی مورد جدیدترین فوتی کووید ۱۹ در داخل فارس سند نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان قابل انتساب به کووید ۱۹ به دلیل ابتدای شیوع {بیماری} تا به امروز، هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ نفر است.

حتی می تواند به دلیل ابتدای شیوع این {بیماری} تا به امروز ۶۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۲ هم استانی کم کم کووید ۱۹ {بهبود یافته} کدام ممکن است به دلیل بیمارستان‌ها ترخیص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به دلیل ایزوله خودت کار کن بیرون شده اند.

{در حال حاضر} مجموع انواع دوز تزریق شده واکسن کرونا در داخل شهرستان‌های زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی شیراز همراه خود احتساب سه دوز، به هشت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۶ دوز رسیده کدام ممکن است به دلیل این انواع سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۶ دوز نوبت اول، سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۵ دوز نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۵ دوز نوبت {سوم} واکسن {بوده است}.