۱۷۰ میلیارد تومان برای ۲ ساختار درمانی در داخل سمنان قیمت شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی {ظهر} چهارشنبه در داخل رفتن به به همین دلیل بیمارستان سوانح سوختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلب {تخصصی} {درمان} بیشتر سرطان ها دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مخلوط خبرنگاران مقوله ای کرد: این بیمارستان در داخل فضایی به مساحت ۱۳ هزار متر {مربع} بنا شده است.

وی افزود: بیمارستان سوانح سوختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلب {تخصصی} {درمان} بیشتر سرطان ها دانشکده علوم پزشکی سمنان شامل می شود 2 فاز {تخصصی} است شکل از شخصی ویژه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فاز بیشتر سرطان ها 2 فاز پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} {تخصصی} در داخل اصل {کار} قرار دارد.

معاون استاندار سمنان همراه خود مقوله ای اینکه میزان نمره اعتبار برآورد شده برای این تعهد ۲۰۰ میلیارد تومان است کدام ممکن است تا این مرحله ۱۷۰ میلیارد تومان قیمت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۰ میلیارد تومان برای اتمام این تعهد خواستن است، تاکید کرد: پیشگویی کردن می‌شود این ساختار به همان اندازه در گذشته به همین دلیل بالا 12 ماه به استفاده برسد.

حمیدی کسب اطلاعات در مورد تعهد بخش بهبود بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان نیز اظهار داشت: این تعهد به مساحت ۹ هزار متر {مربع} در داخل جاری احداث است حتی می تواند این ساختار در داخل مرحله اسکلت کاری قرار دارد کدام ممکن است پیمانکار آن قرار است در داخل جاری مشارکت در عملیات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سه ماه بلند مدت عملیات اسکلت کاری این تعهد به اتمام می‌رسد.

وی افزود: همراه خود بهترین راه اندازی این بخش به همین دلیل بهبود بیمارستان، ۷۰ تشک به تشک‌های بیمارستان امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی درمانی سمنان اضافه می‌شود.