یکپارچه خبر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان سفارت جدیدترین


همدان_با تعیین 33 در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل {بیماری} قلبی، انواع مبتلایان بستری در داخل بیمارستان های استان همدان به 294 نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 935 در وضعیت ضعیف سلامتی سرپایی در داخل اورژانس یکی از آنها در نظر گرفته بیمارستان های استان همراه خود {علائم} نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن تنفسی در داخل 24 ساعت حضور دارند.

آمارهای افتراقی بیماری عروق کرونر قلب در استان همدان