یکپارچه خبر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان سفارت جدیدترینبه گزارش خبرنگار مهر؛ قابل مقایسه با سالهای در داخل فینال پنجشنبه 12 ماه بارهای هموطنان همراه خود اشاره کردن فاتحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار بر گلزار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزار شهدا حضور یافتند. روبی مقبره یادگار اعضای خانواده به دلیل انگشت گذشت بود.