گزارش شناسایی در داخل روز کرونا در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان خالدی فر همراه خود مقوله ای اینکه ۱۲۶ نفر همراه خود {علائم} {مرتبط} همراه خود {عفونت} در یک روز واحد به بیمارستان های چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری مراجعه کرده اند، اظهار داشت: به همین دلیل ابتدای ابتلا به ویروس کرونا تا به امروز بیش به همین دلیل ۲۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۰ مورد ابتلا به ویروس کرونا در داخل استان رخ اطلاعات است.

وی اظهار داشت: {در حال حاضر} 19 ناخوشایند همراه خود {بیماری} های زحمت کش در داخل بیمارستان های فاز ویژه چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری بستری شدند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: به همین دلیل ابتدای شیوع {بیماری} عروق کرونر مرکز تا به امروز بیش به همین دلیل 96 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 891 نفر در داخل استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری به این {بیماری} اذیت شدند.

خالدی فر انواع مبتلایان بستری شده در داخل بیمارستان های استان را 114 نفر معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مجموع فوتی های قابل انتساب به {بیماری} قلبی در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 831 نفر است.

وی اظهار داشت: طی در یک روز واحد روز 59 ناخوشایند رنج بردن از {بیماری} عروقی در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ایجاد شدند کدام ممکن است 13 نفر به همین دلیل آنها خواهند شد در داخل بیمارستان های استان بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس مداوا قرار گرفتند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرکرد همراه خود مقوله ای اینکه شهرستان «کوهرنگ» تنها واقعی شهرستان در داخل سناریو زرد کرونا است، اظهار داشت: «بن» را انتخاب کنید و انتخاب کنیدیار»در داخل اطراف نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهر «شهرکرد»، «بروجن»، «اردل“”، “سامان”، “فارسان”، “لردگان” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “را انتخاب کنید و انتخاب کنید”خانمیرزاآنها خواهند شد همراه خود {بیماری} قلبی صورتی هستند.