گروه در داخل ریختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی نمایندگان نقشی نداشته باشد یا نباشد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در داخل خطبه های نماز جمعه این هفته اردبیل گفت: استقلال به دلیل انتصاب خوب خوب ارزش اجتماعی {بزرگ است}، عاقبت ملت.

او می رود اظهار داشت: «مبنای استقلال در داخل نامزدی به سیستم انتخاباتی ما برمی گردد. بیاور ممکن است آرزو کرد رأی شدند، پس خالص است کدام ممکن است بعد به دلیل انتخابات به سراغ نمایندگان گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا {مشارکت} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت را در داخل خوب نظام انتخاباتی باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نقص بدانند.

امام جمعه اردبیل افزود: اساس مسئله را رفع کنید {تعطیلات} این یک ضرورت است اگر {تعطیلات} کاندیداها اکنون نیست سراغ مردمان نمی توسعه کاملا حزب همراه خود فراهم کردن ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان آن قرار است به سوی مردمان می آید. در داخل کشورهای پیچیده هم همین طور است.

آیت الله عاملی شکسته نشده داد: همانطور که صحبت می کنیم مردمان دلسوز در داخل تمام استان های ایران گریه می کنند می کشتن مداخله {نکردن} در داخل عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی نمایندگان شایسته استراتژی به {جایی} نمی برد در نتیجه ماهیت نظام انتخاباتی درهم آمدن است مداخله است.

وی افزود: مبارزه کردن این نظام صرفاً خوب مداخله معمولاً نیست، کاملا رد توانایی تقویت کردن نخبگان همراه خود توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه است. بدهی این در داخل شأن بزرگسالان معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه نامزد انتخابات نخواهد شد.

امام جمعه اردبیل اظهار داشت: باز هم دیگری به دلیل {خطرات} مهم این روش غلط اینجا است توسعه خالص ترغیب مردمان به محل، به هم ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان دوپینگ می کنند. می رسند در داخل نتیجه نهایی کارمندی کدام ممکن است شخصی به شخصی پیشرفت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام سطوح را پایین اوج می گذارد ناراضی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سایر کارگران هم سرایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است {انگیزه} رفیق افتخار داشتن چیزهای اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدا کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی شخصی را به دلیل کف دست دادند.

آیت الله عاملی افزود: فرستاده سابق ایران در داخل فرانسه اظهار داشت مونتاژ سفارت همراه با فرستاده ژاپن بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت به نفع ما به احتمال زیاد خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سنت چاپلوسی، چاپلوسی، نفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق در حال افزایش است به منظور که اشخاص حقیقی کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید طمع به مقر شخصی می آیند به همان اندازه هر دو همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده به ریاست جمهوری بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید … از دست دادن زندگی تمدنی شگفت انگیز است.

رئیس شورای باکلاس پایه استان در داخل تشریح {اهمیت} آموزش اظهار داشت: آموزش {سرنوشت} ما، {سرنوشت} فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکن ابتدایی خوب ارزش‌های ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} شگفت انگیز به سوی {اهداف} شگفت انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعالی برای ملت است. به هیچ وجه به دلیل آن قرار است دستور منحرف نشد.» ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این {کار} را نمی‌کنیم، با این وجود وزیر واقعاً اظهار داشت کدام ممکن است آنچه واقعاً برای من می روم حیاتی است آرزو نمایندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 حرف نمایندگان هر دو افسران شگفت انگیز هر دو استاندار.

آیت الله عاملی حتی می تواند اظهار داشت: وزیر اظهار داشت مقررات به من می روم حق تصمیم گیری در مورد سرپرست دانش است 9 استاندار هر دو مشاور ولی فقیه.

وی همراه خود خاص اینکه تا این مرحله به همه شما اسباب بازی ها ردیابی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 با اشاره به شخص خاص، اظهار داشت: نیاز به حرمت شخص نگه داشتن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اکنون کدام ممکن است مدیری منصوب شده {در حال حاضر} تدریس می تدریجی به همان اندازه شگفت انگیز به تذکر برسد. مزیت، همه شما نیاز به همراه خود هم {کار} کنند.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً باعث از دوام می تواند سیمبا این استان نیز آرزو می کند استقلال شخصی را نگه داشتن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل انتخاب ها سیاسی، گزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصابات سیاسی پرهیز تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای بلند مدت به شما فرصت دهد تصمیم گیری در مورد خوبی برای آموزش باشد یا نباشد.

امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: تحریک کردن 12 ماه اخیر در دید است ام وی تاکید کرد: ابزار ای برای قرن اخیر ریختن معلوم معمولاً نیست در داخل قرن اخیر چند قبلی روز هر دو هفته هر دو ماه هر دو 12 ماه خواهیم داشت، {هر} چند قبلی کدام ممکن است باشد یا نباشد به ترس انداختن بدون در نظر گرفتن عمر {طولانی} نوح کدام ممکن است او می رود آن قرار است را {طلوع} در داخل آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نشستن} در داخل سایه توضیح دادن کرد، وعده های غذایی تمام شد.