کرونا در داخل 24 ساعت قبلی جان 4 کرمانی را گرفت – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحمیدرضا رشیدی نژاد در داخل بررسی با خبرنگار مهر تصدیق شد: متأسفانه دستورالعمل ها را دنبال می کنیم. {کار} های بهزیستی رو به فروپاشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است نتیجه در عود {بیماری} قلبی شود.

وی افزود: عصر قبلی 4 کرمانی بر تأثیر {بیماری} قلبی فوت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 44 نفر نیز در داخل بیمارستان کورونا بستری شدند.

وی شکسته نشده داد: {در حال حاضر} 126 نفر در داخل بیمارستان کرمان آزمایشات خوبی دارند تاج سلطه آنها خواهند شد از قبلً در داخل بیمارستان بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه باقی مانده است متعدد نگران هستند.

وی اظهار داشت: در داخل مجموع 827725 نفر نوبت {سوم} را تزریق کردند.