کتاب الکترونیکی «بیت المقدس» چاپ شده شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، کتاب الکترونیکی «بیت المقدس» نوشته اعظم محسنی فاضل به‌{تازگی} همراه خود شمارگان هزار {نسخه} شیفته انتشارات مرسل در داخل کاشان چاپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} {بازار} نشر شده است.

این کتاب الکترونیکی در داخل 4 فصل به بنای بیت المقدس، امامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمامداری مسجدالاقصی، توضیحات قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تاریخی} اشغال فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس امروزه ردیابی دارد؛ ممکن است همچنین به سرگذشت مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث به روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه روز قدس روز احیای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست ناپذیری اسلام است پرداخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان بزرگان در امتداد سمت قدس {در این} کتاب الکترونیکی انباشت شده است.

در داخل کتاب الکترونیکی «بیت‌المقدس»، فاز‌هایی همراه خود عناوین «چگونگی ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد بیت المقدس به راهنما خدا، راه اندازی شد تابوت عهد، راه اندازی شد قبه معراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل تقدس آن خواهد شد، تبیین برکت مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار بیت المقدس، بررسی اجمالی روایی محل قرارگیری مسجدالاقصی تخصصی ایجاد می کند پایین است هر دو در داخل آسمان است، بررسی اجمالی مباحث قدس در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح اینکه صهیونیسم {کیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید…» می‌خوانیم.