کالاهای ابتدایی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد meting out شد / روز به روز 90 تن خروس meting out شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی معتمدی پور عصر یکشنبه در داخل نشست خبری همراه خود خبرنگاران افزود: چرخه تأمین در داخل meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن به وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین ایده واگذار شده است. عملکرد سلامتی استفاده شده.

وی همراه خود مقوله ای اینکه زنجیره زودتر {به طور کامل} یکپارچه نبود، ذکر شد: برای اولیه موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت هماهنگ meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کدام ممکن است بر ابزار وزارت جهاد کشاورزی هدف قرار گرفته است. ریختن ایفا

معتمدی پور همراه خود تاکید بر اینکه زیرساخت های مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردی انتخاب شده {در این} چرخه تأمین تحمیل می تواند، ذکر شد: چرخه تأمین به همان اندازه بلعیدن بر ایده اقدامات تکمیل شده همراه خود محورهای مختلف راه اندازی می تواند.

رئیس جهاد کشاورزی استان ذکر شد: این {حرکت} همراه خود محوریت رفاه ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out دقیق بود.

معتمدی پور افزود: هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out کالاهای ابتدایی همراه خود محوریت مدیریت {بازار} به راه اندازی شد.

وی ذکر شد: در داخل بحث و جدال کالای ابتدایی کدام ممکن است از قبلً کمبودهایی در داخل تأمین طیور وجود داشت کدام ممکن است عملکرد آن خواهد شد حمایت به همین دلیل تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران است، تهیه همراه خود قابلیت دقیق مشارکت در شود.

معتمدی پور می گوید: مربوط به خروس می تواند، چه در داخل انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در داخل تأمین، واقعیت واقعی ها خیلی با کیفیت بالا است، ابزار. ریختن meting out تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفمند.

وی ذکر شد: مردمان نیاز به مشخص شوند تخصصی ایجاد می کند صورت استراحت خریداران، محافظت خروس مشکلی ندارد.

معتمدی پور به همین دلیل مردمان خواست به همان اندازه به بعد خواستن شخصی {خرید} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: {خرید} خیلی زیاد {بازار} را وادار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نیاز به به همین دلیل تداوم تهیه مشخص شوند.

وی خاطرنشان کرد: تأمین روز به روز خروس در داخل استان 70 تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out روز به روز 90 تن است.

رئیس جهاد کشاورزی استان به همین دلیل بهبود هزینه خروس در داخل برخی شهرستان ها استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {خرید} مقدار بیش از حد از خواستن باعث این بهبود شده است.

معتمدی پور همراه خود تاکید بر اینکه نیاز به جایگزین های تأمین طیور در داخل استان اصولاً شود، تاکید کرد: همراه خود پیگیری های تکمیل شده مجوز پرورش طیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تأمین طیور به همان اندازه 12 ماه های بلند مدت در داخل ابزار گنجانده شده است.

وی افزود: در موضوع خروس خنک نیز به همین دلیل قابلیت یخچال بی طرفانه استفاده بیشتر از شد.

معتمدی پور ذکر شد: ما ذخایر قابل توجه خوبی به همین دلیل کالاهای ابتدایی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای برخی موارد در داخل 5 12 ماه قبلی هیچ گاه ذخایر استان به این تعیین کنید نبوده است.

معتمدی پور همراه خود مقوله ای اینکه نیاز به نظارت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبی بر هزینه بنزین مشارکت در شود، تصریح کرد: در داخل فاز میوه حساب کردن دارد هزینه {بازار} میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 شانس به مقیاس عقب هزینه بسته شدن دارد.

وی {خرید} 60 تن میوه عصر عید را در داخل استان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: 30 تن سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 تن پرتقال در داخل استان meting out شد، متعاقباً استان 200 تن دارد.

معتمدی پور همراه خود مقوله ای اینکه بهترین است ایده ها پایه در داخل خصوص رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام خدماتی همفکری داشته باشند، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در داخل جهت رضایتمندی مردمان اقداماتی مشارکت در دهیم.