کاشت خرما، انار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوی در داخل 12 ماه جاری – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلی به همین دلیل بهبود صادرات سه محصول خرما، انار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: صادرات این کالا در داخل ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه در گذشته بهبود داشته است. مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی.»

وی همراه خود خاص اینکه صادرات در داخل 11 ماهه امسال 292 هزار تن بهبود داشته است، افزود: این صادرات آن را به راه وزنی 4.5 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به راه قیمتی 5.3 شانس بهبود داشته است.

جلیلی مقدم همراه خود خاص اینکه صادرات انار آن را به راه وزنی 47 شانس بهبود داشته است، خاطرنشان کرد: در داخل 11 ماهه امسال 17 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 358 تن انار به قطعا ارزش آن را دارد 7.5 میلیون دلار آمریکا صادرات تکمیل شده است.

به آموزش داده شده است وی، تأمین کیوی در داخل 11 ماهه امسال 37 شانس بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد صادرات آن خواهد شد 163 هزار تن {بوده است}.