ژاپن، استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند روسیه را تحریم کردند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل رویترز، وزارت خارجه ژاپن به همین دلیل اعمال تحریم های جدیدترین علیه 15 روس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 نهاد روسی به عنوان یک نتیجه افراط در داخل اوکراین خبر داد.

پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ژاپن پس به همین دلیل گفتن تحریم روسیه در داخل بیانیه مطبوعاتی ای افزود: تحریم های ارزان بیشتری علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس اعمال خواهیم کرد!

هلند ممکن است حتی گفتن کرده است کدام ممکن است بیش به همین دلیل 200 میلیون یورو به همین دلیل دارایی های روسیه {در این} ملت به عنوان یک نتیجه تحریم ها مسدود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به تحولات اوکراین است.

به همین دلیل سوی نه، وزارت امور خارجه استرالیا گفتن کرده است کدام ممکن است تحریم هایی علیه صندوق موقعیت گرفتن شخصی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت دارایی این ملت اعمال شده است. دارایی های بیشتری به همین دلیل موسسه مالی های روسیه کشف نشده تحریم قرار دارند.

این در داخل حالی است کدام ممکن است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین روز به همین دلیل نبرد اوکراین همراه خود پاسخ های از حداکثر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ثابت است.