پیروزی جدیدترین نظامی صنعا در داخل شمال غرب یمن / 15 نیروی دریایی سعودی کشته شدند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل المسیره، دارایی ها نیروی دریایی یمن به همین دلیل پیروزی جدیدترین نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته {برجسته} یمن {در شهر} حرز در داخل شمال غرب یمن خبر دادند.

بر ایده داستان ها، در داخل حرکت این {مراسم}، نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته مردم یمن به پیروزی جدیدی در داخل غرب کلان شهر حرز انگشت یافتند.

این عملیات به مدت زمان 2 روز به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی آن خواهد شد شبه نظامیان یمنی سودآور شدند جهان ای به وسعت 54 کیلومتر {مربع} را اشغال کنند. بیش به همین دلیل 500 مزدور سودانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی در داخل حرکت اعتراضات کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدند منصفانه منبع مفید نیروی دریایی یمنی به المسیره اظهار داشت: در داخل حرکت این نشانه بزرگ علیه مواضع ائتلاف سعودی در داخل غرب کلان شهر حرز، ده‌ها شهرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلب به مزدوران تخلیه شد.

این منبع مفید افزود: این عملیات 2 روز به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی آن خواهد شد جنگنده های یمنی توانستند جهان ای به وسعت 54 کیلومتر {مربع} را اشغال کنند. بیش به همین دلیل 500 مزدور سودانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی در داخل حرکت اعتراضات کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدند.

این منبع مفید تایید کرد: در میان بسیاری کشته شدگان بیش به همین دلیل 80 مزدور سودانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 نیروی دریایی سعودی ممکن است وجود داشته باشد. حتی می تواند تعداد انگشت شماری مزدور اکنون نیست نیز دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدند.

دارایی ها نیروی دریایی یمن به همین دلیل غارت {مقادیر} زیادی مهمات به همین دلیل جمله تانک، خودروهای زرهی، سلاح های با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوران نیاز به مدت زمان در داخل عملیات غرب هراز خبر دادند.

کلان شهر حرز یکی در همه شهرهای بسیار مهم یمن است در نتیجه دارای خیابان بسیار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجهی است کدام ممکن است آن خواهد شد را به عربستان سعودی مرتبط می تنبل.