پوستر نمایشگاه راهنما آشکار شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، پوستر مناسب این دوران به دلیل نمایشگاه همراه خود آشکار شد.

طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه پوستر نمایشگاه راهنما تهران به‌عنوان یکی از آنها در نظر گرفته نمادهای قابل مشاهده این مناسبت عظیم زیبایی شناختی به دلیل اولیه فاصله برگزاری نمایشگاه در داخل 12 ماه ۱۳۶۶ معمولاً پرسیده می شود {بوده است}.

این تصویر قابل مشاهده ضمن حمل مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد نمایشگاه سعی دارد همراه خود ترکیبی گرافیکی توجه‌نواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست داشتنی، چارچوب روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی این مناسبت را به اطلاع ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را {دعوت} به حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کردن نمایشگاه تنبل.

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی راهنما تهران به دلیل بیست‌ویکم به همان اندازه سی‌ویکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در داخل 2 فاز حضوری در داخل مصلای امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال در داخل سامانه ketab.ir برگزار می‌شود.