پسری در داخل محاصره تروریست ها نیاز دارند غذای مادرش! / مبارزه جیر جیر – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاناحمد | زائری کارگردان تصاویر حرکتی مستند «{مادر} به آبوی همراه خود تخلیه اینترنت این مستند در داخل بحث با خبرنگار مهر {در این} باره منطقی سازی داد: این تصاویر حرکتی در داخل روستا است. حما در داخل استان حما به همین دلیل شام روایت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {داستان} محل اقامت ای است در داخل شهر کدام ممکن است {مادران} آن خواهد شد کلان شهر در داخل آنجا ترکیبی می شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سربازان وعده های غذایی دقیق می کردند. قرار است به آنها بروند داوطلبانه این {کار} را کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل در گذشته وعده های غذایی فرستادند. یک چیز کدام ممکن است ما را فقط در مورد این {داستان} واقعاً مجذوب کرد این بود کدام ممکن است این اشخاص حقیقی به همین دلیل اقشار مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب فوق العاده کاملاً متفاوت بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل اعتماد جلب رضایت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفتند برای {مناطق} خاصی وعده های غذایی تولید کنند.

وی شکسته نشده داد: من خواهم کرد به همین دلیل خوب محل اقامت در داخل مبارزه همراه خود حکومت کنجکاو شدم. روزی کدام ممکن است همراه خود غذای ارسالی این {مادران} بودم متوجه این تاثیر شدم. در داخل سوریه غذای ارائه شده مشتاق در مورد {مادر} به همین دلیل {اهمیت} ویژه ای برخوردار است، ویژه به ویژه اگر برای پسری به همین دلیل در گذشته هر دو در داخل دفتر پخته شود. فوق العاده قابل توجه خواهد بود کدام ممکن است مرد چنین حمایتی را به همین دلیل محل اقامت شخصی اکتسابی تدریجی. وقتی این وعده های غذایی به همین دلیل در گذشته کنار هم قرار دادن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسید، هرچند اندک، آنقدر روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی به رزمنده ها داد کدام ممکن است {انگار} انتظار بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانستند در داخل دیر یا زود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ساعت می گذرد، این غذاست. برای دستیابی قرار است به آنها بروند اگر {در این} قلمرو این {سربازان} مشکلی برای تامین وعده های غذایی نداشتند، پیش بینی {می رفت}، با این وجود این وعده های غذایی برای حمایت به همین دلیل {مادران} فرزندانشان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده محور اساسی این یادگیری شناخته شده به عنوان آه بود.

این مستندساز روزی حین مشارکت در این تحقیقات همراه خود نیروهایی کدام ممکن است به همین دلیل داعش باز می گشتند، منطقی سازی داد: من خواهم کرد در داخل روز اول ساختمان داعش تحقیقات زودتر را همراه خود عنوان «برخورد همراه خود داعش» مشارکت در دادم کدام ممکن است این تصاویر حرکتی به من خواهم کرد خبرهای عجیبی داد در نتیجه به همین دلیل آن خواهد شد برای تماشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه تمام مکان های رسانه ای استفاده بیشتر از کردم. من خواهم کرد حتی تصمیمم را گرفتم در داخل دل قرار است به آنها بروند کاری مشارکت در {دهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که علت ایجاد همراه خود {افرادی که} به همین دلیل بازو رژیم داعش آزاد شدند شناخته شده شدم. افرادی را دیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرار است به آنها بروند صحبت کردم. توانسته‌اند شخصی را به همین دلیل مدیریت داعش آزاد کنند، با این وجود من خواهم کرد به هیچ وجه {کسی} را ندیده‌ام شخصی داعش بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل معنی‌هایش پشیمان شده باشد یا نباشد.

به همین دلیل یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری جوانان ناپدید شده در داخل زمان صلح دیدن کنید

وی در داخل شکسته نشده ذکر شد: {مادران} در داخل تصاویر حرکتی مستند «{مادران} به آبهمراه خود قرار است به آنها بروند شناخته شده شدم، جذاب ترین قرار است به آنها بروند یادآوری {خاطرات} فرزندانشان بود. ویژه به ویژه کدام ممکن است تعدادی از قرار است به آنها بروند {مادر} شهید بوده اند. یک چیز کدام ممکن است واقعاً مرا خرس {تأثیر} قرار داد این بود کدام ممکن است یاد همه شما این {مادران} در داخل زمان استراحت بود. {انگار} یک چیز را گم کرده بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام فقط در مورد آن خواهد شد صحبت می کردند، اگرچه خوب روزی کودک هایشان شهید شده باشند هر دو {زودتر}. فرزندان این {مادران} همراه با او می رود {نبودند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت خاطراتی را همراه خود {یکدیگر} رئوس مطالب می کردند. تخصص این خانه واقعا ما را مجذوب شخصی کرد.

او می رود ذکر شد: «یکی در همه این {مادران} ذکر شد وقتی پسرم به همین دلیل خواب {بیدار} می‌شود، می‌خواهم برایش اسپرسو دقیق کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت روزانه این {کار} را مشارکت در می‌{دهم}، اما چه زمانی زمانی فراموش کنم، ناراحت می‌شود چون روز اوست.» زائری. . مادرش اسپرسو را تنظیم {نکرد}. {داستان} های نیاز به زیادی به همین دلیل این بازو ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است ما را مجذوب شخصی کرده است. مفهوم اساسی این تصاویر حرکتی اینجا است کدام ممکن است {مادران} کارهایی را تنظیم کنند کدام ممکن است واقعا برای خوب سرباز سابق {اهمیت} دارد. روزی کدام ممکن است {سربازان} مشغول وعده های غذایی مصرف کردن بوده اند برای {سربازان} وعده های غذایی می فرستادند، با این وجود مادرانشان کاملاً متفاوت بوده اند.

وی شکسته نشده داد: قلمرو ای کدام ممکن است وعده های غذایی می بردیم قلمرو جنگی بود. خیلی کمتر به همین دلیل 20 {دقیقه} اندازه کشید به همان اندازه وعده های غذایی به همین دلیل آن خواهد شد کلان شهر به آن خواهد شد قلمرو برسد. {سربازان} قلمرو قابل انتساب به احتمالات {حمله} به همین دلیل ما می خواستند {زیر} سقف بنشینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در موردً در داخل جاده مقدم نبرد بودیم.

وقتی ادامه وجود سایه مبارزه گردش دارد

کارگردان تصاویر حرکتی مستند «{مادر} به آباو می رود کسب اطلاعات در مورد ماهیت {کار} {مادران} در داخل قلمرو در دید به مبارزه کدام ممکن است مشتاق در مورد داعش نیز محاصره شده بود، ذکر شد: «شخصیت انسان در برابر این همه قطعات چنین است، حتی خطر تهدیدات مکرر برای همه زمانها انسان ها به جای قرار دارد. . تروریست ها.. برای شکسته نشده مسکن. این بدان معناست کدام ممکن است اگرچه کشف نشده خطر انتقادی قرار بگیرید، اگر آن خواهد شد خطر تکرار شود، میل خواهید داشت شکسته نشده مسکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واقعیتی است کدام ممکن است من خواهم کرد به همین دلیل در دید می بینم. یادم هست کلان شهر حلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جاده ها اسپرسو محل اقامت ها مبتلا به گروه بود. گلوله ای به همین دلیل پایین بام محل اقامت ای آن خواهد شد طرف جاده افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفجر شد. همه شما {اینها} 10 هر دو 15 ثانیه سکوت کردند با این وجود وقتی دیدند اکنون نیست خبری نخواهد بود بازهم دوباره گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره خندیدند! موج دوم در داخل چند قبلی متری موج زودتر فوران کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موارد مدت زمان سکوت پایه به 2 {دقیقه} رسید، در نتیجه به همین دلیل در گذشته {احتمالات} {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم وجود داشت. با این وجود بازهم دوباره بعد به همین دلیل 2 {دقیقه} سکوت همه قطعات به حالت دوره ای بازگشت. من خواهم کرد آنجا بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {شرایط} را دیدم. پس به همین دلیل رای {سوم} افراد انتخاب گرفتند غیر از یکی دیگر بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد به همین دلیل دیدن این مثال فوق العاده شوکه شدم.

زائری شکسته نشده داد: من خواهم کرد چنین تجربیاتی در داخل سوریه خیلی زیاد داشته ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به همین دلیل آن خواهد شد به مشابه شخصیت انسانی برمی گردد. نکته اکنون نیست اینجا است کدام ممکن است ادامه وجود سوریه فوق العاده طاقت فرسا است. من خواهم کرد به هیچ وجه این درجه به همین دلیل بقا را حتی در داخل خوب قلمرو غیرجنگی ندیده ام. هیچ ایده ای این ماده به همین دلیل سنت آن خواهد شد قلمرو نشات خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شکسته نشده مبارزه تعیین می شود. این {داستان} مادرانی است کدام ممکن است در طولانی مدت مبارزه مسکن شخصی را سپری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در داخل بدترین {شرایط} همچنان امید داشتند.

این مروری بر سخی‌ترین تجربیات او می رود در داخل استراتژی مشارکت در « {مادر}» است به آباو می رود ذکر شد: «واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است هیچ عامل جالبی فقط در مورد مبارزه {وجود ندارد}. من خواهم کرد چند قبلی تصاویر حرکتی در داخل قلمرو جنگی ساختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عامل جالبی پیدا {نکردم}. مبارزه داخل ویرانگر در داخل سوریه یازده 12 ماه به اندازه انجامید. هیچ عکسی به همین دلیل ذهنم بیرون نمی شود. در داخل قلمرو جنگی دیوار سیمانی بود، خوب طرف دیوار جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف اکنون نیست {بازار}! یادم می آید وقتی به آن خواهد شد {عکس} رسیدم چند قبلی {دقیقه} {به دقت} خیره شده بودم. دقیق پایین آن خواهد شد دیوار سیمانی صدای گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلیک گلوله به گوش می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب طرف دیوار خرده فروشان هزینه گوجه فرنگی را فریاد می زدند! این تخصص واقعاً مرا شگفت زده کرد.