پست نامشخص سرمربی پرسپولیس پس به همین دلیل دربی / {خداحافظ} یحیی گل محمدی! خبرگزاری مهر گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کارکنان {فوتبال} پرسپولیس کدام ممکن است مراقبت از احتمالات قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب فضا شخصی همراه خود استقلال ممکن است بخواهید پیروزی در داخل دربی داشت، پنجشنبه ساعت شب همراه خود این کارکنان به جذب می کند رضایت داد به همان اندازه اختلاف را به عدد شش به مقیاس عقب دهد. . همراه خود رقبای استاندارد در داخل بالای جدول. ذخیره شود.

یحیی گل محمدی {در این} دیدار پس به همین دلیل به دست آوردن مشابه گل استقلال، دقایقی {در حالی که} کسب اطلاعات در مورد کار کردن داور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تفاوتی این کارکنان صحبت می کرد، بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن شد.

گل محمدی کدام ممکن است به همین دلیل سیدمهدی سیدعلی داور این دیدار {ناراضی} بود، همراه خود تخلیه مطلبی نامشخص در داخل صفحه وب بعد به همین دلیل تفریحی شخصی نوشت: {خداحافظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون روشن سازی احتمالات استعفای شخصی را مطرح کرد.

همراه خود رفتن به گلدان {شرایط} کارکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتن به گلدان اوضاع، گل محمدی بازهم دوباره استعفا داد.