پرورش پلنگ ایرانی در پارک ملی تندرو شهرستان درغز – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی الله پور وی گفت: این تصاویر تولید و تشکیل خانواده پلنگ ایرانی در این پارک ملی را نشان می دهد که مدت زیادی از جفت گیری نگذشته بود. فهمیدن از آنها فیلم گرفته شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: رویت این گونه با توله هایش که حدود سه تا چهار ماه سن دارند، نشانه تولد این حیوان است.

وی گفت: تداوم نسل و استقرار خانواده جدید پلنگ ایرانی در پارک ملی تنور که به بهشت ​​پلنگ ایرانی نیز معروف است، توسط دوربین تله ها و تحقیقات ثبت شده است.

خداوند پور افزود: رفتار نوزادان با پلنگ ماده و ارتباط مادر و فرزند با این پلنگ ها در منطقه و موقعیت زوجین. فهمیدن این پلنگ ماده ثبت شد که باعث خوشحالی محیط شد زنان کسانی که مسئول حفاظت و حفاظت از این گونه گرانبها هستند و همچنین کسانی که عاشق محیط زیست هستند، سخت کار خواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: نگاه به رفاه حال وحش و افزایش این گربه سان همراه با در خطر انقراض، فعالیتی ارزشمند و مهم است که حفظ زیستگاه ها، وجود تعادل بین شکار و شکارچیان و قابلیت های خود پارک ملی را نشان می دهد. تنور و نتیجه تلاش های زیست محیطی زنان سخت کوشی به این معنا که.

وی حمایت و احساس مسئولیت اجتماعی برای حفاظت از تنوع زیستی قلمرو را وظیفه مشترک دانست و از مردم خواست برای محیط زیست نیز همین کار را انجام دهند. زنان همراه با محیط زیست در حفاظت و حفاظت از این زیستگاه های طبیعی و حیات وحش.