پای شاهین به تبادل محصولات باز است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محل کار پذیرش بورس کالای ایران در داخل 100 را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهلمین مونتاژ ستاد پذیرش، کالا نمایندگی ایرانی تأمین {خودرو} سایپا همراه خود برند شاهین را تایید کرد.

این {خودرو} موجود در بازار نمایندگی بورس محصولات شناسایی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این رو سایپا آماده است شاهین را توسط بورس محصولات به {بازار} تهیه تنبل.

این داده ها باقی مانده است شامل اطلاعاتی به دلیل چیزهای بی اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تهیه خودروی شاهین در داخل تغییر معمولاً نیست.

به گزارش مهر، در داخل 12 ماه های فعلی سایپا نیز به تهیه {خودرو} پرداخته است سراتو ممکن است حتی تخلیه در داخل عرض چند قبلی ثانیه را تخصص کرده است.