پایین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر کوخر بستک را لرزاند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ {دقیقه} حوالی کلان شهر کوخرد شهرستان بستک استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرمزکان را لرزاند.

این پایین لرزه 54.67 عرض جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26.89 عرض جغرافیایی در داخل عمق 11 کیلومتری پایین داشته است.

به گزارش مهر، پایین لرزه ای به بزرگی ۶ ریشتر ساعت ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ {دقیقه} شهرستان کوخر بستک را لرزاند. تا این مرحله 3 پایین لرزه به بزرگی 4.1، 4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3.5 ریشتر کوخرد را لرزاند.