پاسخ آمریکا به بازدید بشار اسد به همین دلیل امارات – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش الجزیره، آمریکا کسب اطلاعات در مورد بازدید بشار اسد رئیس جمهور سوریه به امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار وی همراه خود افسران سوری اظهار تذکر کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: «ما به همین دلیل دردسر‌های تکمیل شده برای قابل اعتماد کردن اسد فقطً ناراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناراضی} هستیم.

وی افزود: واشنگتن تحریم های سوریه را لغو نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل تبدیل کردن این ملت با بیرون توسعه سیاسی حمایت نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت: ما به همین دلیل دوره ای سازی روابط همراه خود بشار اسد حمایت {نمی کنیم}. ما اختصاص داده شده شده ایم کدام ممکن است همراه خود متحدان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ملل متحد برای مکان یابی راهی که در آن رفع سیاسی در داخل سوریه {کار} کنیم.

خبرگزاری مناسب سوریه شامگاه جمعه گزارش داد کدام ممکن است بشار اسد رئیس جمهور این ملت پس به همین دلیل {مدتی} {طولانی} به امارات متحده عربی بازدید کرده است.

صنعا گزارش داد کدام ممکن است بشار اسد در داخل حرکت بازدید به امارات متحده عربی همراه خود محمد بن راشد آل مکتوم فرماندار دبی دیدار کرد.

بر ایده مطالعات، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم به همین دلیل بازدید بشار اسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار به امارات برای روابط برادرانه 2 ملت استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح در داخل در سراسر اطراف سوریه ابراز امیدواری کرد.

{در این} دیدار روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه انتشار همکاری های دوجانبه به طور قابل توجهی در داخل زمینه های ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان مورد بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی قرار گرفت.

چندین مقام به همین دلیل هر کدام ملت به همین دلیل جمله فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه {در این} نشست حضور داشتند.