وضعیت امور آثار هنری در داخل ایالات متحده آمریکا آمریکا – داستان ها | داستان ها ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی روز جمعه در داخل کنفرانس روز نوجوان کدام ممکن است همراه خود حضور جمعی به همین دلیل اهالی سنت و آثار هنری ملکان در داخل راهنمایی این شهرستان برگزار شد، افزود: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای {تعطیلات} عید معامله بسته حمایتی کنار هم قرار دادن کرده و برای اولیه موارد {در این} معامله بسته حمایتی سرانه باکلاس است. متعدد تصاویر حرکتی و کتاب الکترونیکی

وی ذکر شد: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین انقلابی حتی می تواند بنا دارد به همان اندازه باکلاس را به نحو فشرده و عالی در داخل درجه ملت پیاده تدریجی کدام ممکن است مطمئناً یکی مصادیق آن قرار است آماده سازی 40 هزار هنرآموز در داخل 72 شهرستان و در داخل 50 موضوع مختلف بدون هزینه است.

وی فقط در مورد بازدید هفته در گذشته شخصی به آذربایجانشرقی خاص کرد: ابزار های در امروز فشرده است و امشب در داخل تالار وحدت پیام رئیسجمهوری هستم، به حرمت همه شما نوجوانان و به طور قابل توجهی نوجوانان ملکان {در این} کنفرانس حضور یافتم.

وی حتی می تواند پایان دادن قالب های نیمهتمام را به همین دلیل انتخاب های سنت و ارشاد اسلامی عنوان کرد و تصدیق شد: سریع قرارگاه محرومیت زدایی به همین دلیل سنت و آثار هنری بهترین راه اندازی می تواند باشد در نتیجه افراد نیاز به به صورت روال به همین دلیل چشم اندازها باکلاس استفاده بیشتر از کنند.

ش خخ خ ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش

و به آنها خواهند شد اصل داد کدام ممکن است آنچه را دیده اند به هیچ شخصی نگویند.