وضعیت امور بحرانی منصفانه افسر صهیونیستی پس به همین دلیل حادثه در داخل شهرک «شوهام» – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل وسط {اطلاع رسانی} فلسطین، شهرک صهیونیست‌نشین «شوهام» در داخل ساعات بامدادی دچار حادثه امنیتی شد تخصصی ایجاد می کند آن قرار است کمتر از منصفانه صهیونیست از نزدیک زخمی شده است.

دارایی ها اسرائیلی در داخل فلسطین اشغالی نیز به این حادثه پرداخته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل جمله روزنامه «یدیعوت آحارونوت» ذکر شد: «منصفانه اتفاق غیرعادی در داخل شوهام رخ داد تخصصی ایجاد می کند آن قرار است منصفانه سرنشین {غیرقانونی} تخصصی ایجاد می کند جاری رانندگی منصفانه اتومبیل سرقتی بود، در داخل گردش تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز پس به همین دلیل آن قرار است منصفانه افسر پلیس را {زیر} گرفت. این حادثه {در حال حاضر} مجرمانه رئوس مطالب شده است.»

پلیس رژیم صهیونیستی نیز همراه خود تخلیه بیانیه مطبوعاتی‌ای دانستن درباره این حادثه ذکر شد: «یکی از آنها در نظر گرفته اعراب ساکن فلسطین اشغالی کدام ممکن است منصفانه اتومبیل را خانه شکنی کرده بود، افسری را کدام ممکن است اکنون در داخل {شرایط} بحرانی رفتن می‌برد، {زیر} گرفت.»

رژیم صهیونیستی در داخل بدترین وضعیت امور امنیتی شخصی رفتن می‌برد. ناامنی در داخل {مناطق} اشغالی فلسطین حتی به همان اندازه بدان جا شکسته نشده یافته کدام ممکن است ساعت شب قبلی نظامیان صهیونیستی در داخل یکی از آنها در نظر گرفته شهرک‌های این رژیم به همان اندازه مرز خلع سلاح رادیکال پیش گذشت‌اند. این مورد پس به همین دلیل آن قرار است پیش به اینجا رسید کدام ممکن است دارایی ها عبری زبان در داخل شب شنبه به همین دلیل بروز عملیات گرفتن در داخل شهرک صهیونیست‌نشین «آرئیل» در داخل نزدیکی «سلفیت» خبر دادند.