وزیر علوم، تحقیقات و دانش فنی به همین دلیل شهرک گلخانه‌ای نودهک رفتن به کرد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و فریبرز عباسی معاون آب و آلودگی وزارت جهاد کشاورزی بعد به همین دلیل {ظهر} چهارشنبه به همین دلیل بخش خوب شهرک گلخانه‌ای نودهک در داخل درجه ۷۱ و نیم هکتار رفتن به کردند.

این رفتن به برای برای نرم افزار ریزی بهترین راه اندازی بخش ۲ این گلخانه مشارکت در شد.

پیشگویی کردن می‌شود بخش ۲ این شهرک گلخانه‌ای در داخل درجه ۵۰۰ هکتار در داخل صورت تخصیص آب به میزان ۵ میلیون متر تاس به همین دلیل سد نهب بهترین راه اندازی شود.

ممکن است حتی برای اجرای بخش خوب این شهرک گلخانه‌ای تا به امروز ۱۹ میلیارد تومان به همین دلیل محل فاز دولتی قیمت شده و تا به امروز ۱۰۰ میلیارد تومان به همین دلیل محل حدس و گمان فاز غیر دولتی قیمت شده کدام ممکن است برای اتمام چالش ۵۰۰ میلیارد تومان خواستن است.