وزیر آموزش به دلیل قابلیت نیروهای انقلابی استفاده بیشتر از نکرده است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید علی یزدی خواه مشاور مجلس شورای اسلامی در داخل {حاشیه} گردهمایی عظیم فرهنگیان همراه خود عنوان {پیوند} همراه خود ولایت، پیگیری مطالبات فرهنگیان در داخل مخلوط خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد س toال کردن وزیر آموزش اظهار داشت: این س toال کردن باقی مانده است در داخل مجلس مطرح نشده است با این وجود زمینه آن قرار است را دارد و خواهد شد ببینیم آقای وزیر چطور حرکت می‌تنبل، معتقدیم در داخل وزارت آموزش تصویر آن قرار است فردی وزیر آموزش است کدام ممکن است نیاز به سردمدار مطالبه گری حقوق مدرسین باشد یا نباشد.

وی یکپارچه داد: وزیر {نباید} {اجازه} دهد بعضی اشخاص حقیقی معلوم الحال به دلیل {احساسات} مدرسین سو استفاده بیشتر از کرده و حرکت‌هایی در داخل آموزش تعیین کنید دهند؛ این جریانات به دلیل دهه گذشته ٧٠ {بوده است} و افراد دیگر آن قرار است معلوم هستند کدام ممکن است برای خدشه دار کردن شأن مدرسین کف دست به اقدامات ساختار شکنانه می‌زنند به همان اندازه مسئولان ذیربط برخورد کنند و به دلیل این کارها برای مقاصد سیاسی شخصی بهره ببرند.

یزدی‌خواه اظهار داشت: متأسفانه وزیر آموزش برای تصور چیزهای بی اهمیت قالب نمرات به کمیسیون‌ها نیامدند، ما (مجلس) به دلیل وزیر آموزش هم در نتیجه عدم گفتمان بهترین همراه خود مدرسین و هم عدم توجه داشتن چیزهای بی اهمیت قالب نمرات مدرسین و هم انتصاب {مدیران} کم سابقه و بی تخصص ناراحت هستیم و دوگانگی در داخل پوشش‌های آموزش موج می‌زند.

وی اظهار داشت: آموزش به دلیل قابلیت نیروهای انقلابی استفاده بیشتر از نکرده است، دانشمندان در داخل 12 ماه قبلی به همان اندازه بهمن ماه راهنما نداشتند و نظام meting out راهنما مسئله داشت.

این مشاور مجلس اظهار داشت: بخواهید نخوایید وزیر آموزش س toال کردن می‌شود چرا کدام ممکن است همیشه باید مسائل فرهنگیان را رفع کنیم.