ورامین نیازمند اردوگاه داده ها آموزی است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی {ظهر} پنجشنبه در داخل دیدار همراه خود مدیرکل آموزش شهرستان‌های استان تهران بیت ایشان برگزار شد، گفت: خصلت دنیا فریب دهنده است، {هر} کس این دنیا بی فایده باشد یا نباشد مصون به همین دلیل گناه است، افراد {در این} دنیا استراحت مورد نیاز و فراوان را ندارند، {نباید} شخصی را فراموش کنیم، نیاز به در مسیر درست حرکت کنید حق قدم برداریم.

وی یکپارچه داد: {نباید} فریب مال دنیا را بخوریم، {نباید} فریب پست و مقام را بخوریم؛ در داخل راستای خدمت به افراد قدم برداریم و رضایت خدا را روند تذکر قرار دهیم.

مشاور ولی فقیه در داخل شهرستان ورامین افزود: آموزش نیاز به در داخل راستای خدمت به افراد و تعلیم و تربیت فرزندان افراد {حرکت} کنند؛ آموزش موقعیت بسزایی در داخل بخش تعلیم و تربیت دارد.

محمودی بازگشت به شد: دشت ورامین همراه خود باند ۱۲۰ هزار نفری در داخل بخش داده ها آموز نیازمند اردوگاه داده ها آموزی است، نیاز به این اردوگاه بهترین راه اندازی شود.

امام جمعه ورامین مقوله ای کرد: دانشکده فرهنگیان پسرانه به همین دلیل مطالبات افراد ورامین است، ورامین در بازتاب قلب تربیت مربی پسران را داشته ولی متأسفانه تعطیل شده و {نباید} این قلمرو گمشده دانشکده فرهنگیان پسرانه باشد یا نباشد.