واژگونی {خودرو} راهنمایی شاهین کلان شهر در داخل محور انارک / عالی نفر کشته شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران و جهانسرهنگ در داخل بررسی با خبرنگار مهر اصغر زارع همراه خود خاص این حادثه انتخاب شده در داخل استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت 21 به قلب فرماندهی پلیس جاده ادعا شد.

وی همراه خود خاص اینکه این حادثه برای چوپانان محور انارک رخ داد، افزود: {در این} حادثه عالی سیستم {خودرو} عقاب واژگون شد.

رئیس پلیس بهترین راه استان اصفهان همراه خود خاص اینکه متأسفانه مطمئناً یکی سرنشینان {خودرو} کدام ممکن است یک خانم بود جان باخت، افزود: طبق داده ها دریافتی فرماندار شاهین کلان شهر {مالک} این {خودرو} است.

وی اظهار داشت: توضیح برای این حادثه عدم توانایی پاسخگو برای {خودرو} {بوده است}.