هیئت امنا معافیت به دلیل پرونده شناسایی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مزایا} را تکذیب کرد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحنظیف سخنگوی شورای ایمنی همراه خود تخلیه پستی در داخل اکانت دیجیتال شخصی نوشت: بر ایده مقررات، خلاف مقررات ابتدایی پذیرفته شده است.