همکاری همراه خود بزهکاران اجتماعی در داخل ساحل دریا – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی به دلیل سواحل دریا مازندران رفتن به کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزرآباد ساری همراه خود خاص این که شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط افراد در داخل استقبال به دلیل 12 ماه اخیر میلادی ممکن است وجود داشته باشد، ذکر شد: افراد سرزنده در داخل مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استان ها کنار هم قرار دادن استقبال به دلیل صدها نفر هستند. هموطنان من خواهم کرد آرزو به در واقع دارم به این استان ها بروم.

وی ممکن است همچنین افزود: کلانتری که برخی از {وظایف} که برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت افراد است، آمادگی رادیکال برای برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در داخل ایام نوروز را دارد.

جانشین فرمانده کامل نظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود تاکید بر اینکه ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی افراد به دلیل میل های پلیس است، ذکر شد:

وی افزود: افراد پشتیبان پلیس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارند اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت برای افراد هستند، مطالبه افراد به طور قابل توجهی افراد روستاهای ساحلی رعایت موازین قابل احترام است. . عدم رعایت به سمت مقررات از نزدیک مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

سردار رضایی تصریح کرد: امیدواریم افراد به امتیازات شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترام در داخل {مناطق} ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تفرجگاه}‌ها به نظر می رسید کنند، با این وجود افرادی که نمی‌خواهند رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم اجتماعی را رعایت کنند همراه خود خشونت پلیس مواجه خواهند شد.

وی یکپارچه داد: همراه خود اعتقاد اینکه انقلاب ما بیشتر مبتنی بر نگه داشتن خوب ارزش‌های اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مدافع خوب ارزش‌های انقلاب اسلامی هستیم، اگر {کسی} بخواهد خوب ارزش‌های انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی را تخریب تدریجی، پلیس همراه با او برخورد می‌تدریجی. .

جانشین فرمانده کامل نظامی جمهوری اسلامی ایران در طولانی مدت خاطرنشان کرد: در داخل بخش راهی که در آن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تفرجگاه} ها پیشگویی کردن های اجباری صورت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تمامی توانایی ها به طور قابل توجهی پلیس خوب برای تامین ایمنی افراد استفاده بیشتر از ممکن است. در داخل ساحل دریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تفرجگاه}