هلال ماه شوال رؤیت نشد/ فردا ۳۰ رمضان است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت معرفی شد: هلال ماه شوال در داخل شب روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت رؤیت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بر اساس ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ خواهد بود، احتمالا.