هشدار نسبت به پاره کردن همراه خود اسم سند عنوان {سهام} – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، گروه غیر دولتی سازی در داخل اطلاعیه‌ای نسبت به سو استفاده بیشتر از اشخاص حقیقی سودجو به همین دلیل نامزدها سند عنوان {سهام} هشدار داد.

گروه غیر دولتی سازی {در این} اطلاعیه معرفی شده است است:

«اخیراً در میان اشخاص حقیقی سودجو به همین دلیل طرق مختلف معادل پیامک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فراوان نت خرس عنوان سند عنوان {سهام} اقدام به اخذ وجه به همین دلیل نامزدها نموده اند، لذا بدینوسیله ادعا می‌دارد کل شما این فراخوان‌ها وانمود کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن می‌باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه اقدام در داخل خصوص تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص {سهام} شیفته گروه غیر دولتی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط رسانه‌های گروهی {اطلاع رسانی} خواهد بود.»