هشدار مکرون نسبت به فاجعه غذایی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانامانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه آگاه است که درگیری بین اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه، یکی در همه عجیب ترین تولیدکنندگان کالا کشاورزی جهان، ظرف 12 به همان اندازه 18 ماه به فاجعه غذایی در داخل آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه منجر خواهد بود.

رئیس جمهور فرانسه افزود: همه شما کشورهای اتحادیه اروپا نیاز به پاسخگویی فراهم کردن پشتیبانی {در این} زمینه را بر عهده بگیرند.

مکرون هنگام هشدار به صندوق بهبود کشاورزی گروه ملل متحد ذکر شد که درگیری در داخل اوکراین هزینه چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود کالاهای ابتدایی را در داخل فاز‌های بزرگی به دلیل آسیای مرکزی، خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال آفریقا بهبود اطلاعات است.

صندوق معرفی شد که درگیری در داخل اوکراین بر هزینه کالاهای کودک، به دلیل جمله وعده های غذایی، در داخل فقیرترین کشورهای جهان {تأثیر} خواهد گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین برای فقیرترین کشورهای جهان، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد {حاشیه}‌نشین، {فاجعه} خواهد بود، احتمالا.

روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین عجیب ترین صادرکنندگان برنج به تعداد زیادی از کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی هستند.