هشدار صندوق در سراسر جهان پول نقد نسبت به سیستم اقتصادی اوکراین – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری اصولاً، گروه بین الملل: درگیری اوکراین همراه خود هشدار وزارت خزانه {داری} به راه اندازی شد در سراسر جهان پول نقد اساساً مبتنی بر سقوط آینده سقوط سیستم اقتصادی این ملت درگیری زده یکی در میان سرگرم کننده ترین داستان ها در این زمان است.

در داخل شکسته نشده این گزارش می توانید تحولات {هر} بازدید به اوکراین را دنبال کنید:

02:10 سیستم اقتصادی اوکراین در داخل جاری فروپاشی است

ظروف بین در سراسر جهان پول نقد هشدار می دهد حالی که پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اوکراین ادامه دارد به خوبی واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم بانکی باثبات است، {حمله} نیروی دریایی روسیه ملت را در داخل خم شدن بی سابقه ای فرو می برد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور سیستم اقتصادی اوکراین تخمین می‌زند که سیستم اقتصادی اوکراین به همان اندازه 12 ماه 2022 کمتر از 10 شانس به کاهش می‌یابد، در داخل صورتی که حساب کردن می‌رود {درگیری} فوری بالا یابد.

با این وجود، اگر {درگیری} ها معادل درگیری های لبنان، عراق، سوریه هر دو یمن شکسته نشده یابد، میزان سقوط بین 25 به همان اندازه 35 شانس است.


02:30 توافقنامه صلح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به همان اندازه یکی 2 هفته اکنون نیست امضا ممکن است

اولکسی آریستویچراهنما رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه ذکر شد که هماهنگی صلح بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ممکن است برای عجله حاصل شود. وی خاطرنشان کرد: کمتر از به همان اندازه عالی هر دو 2 هفته اکنون نیست پایان دادن می تواند.

او می رود افزود: «در نظر گرفته شده می‌کنم کمتر از در داخل ابتدای ماه باشد یا نباشد میاحتمالاً باید همیشه عالی هماهنگی صلح ببندیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً سریع… هر دو همراه خود خروج نظامیان، هماهنگی صلح در داخل یکی 2 هفته اکنون نیست مشارکت در شود… هر دو به همان اندازه بالا ماه. می. »


02:05 کی یف تروریست های داعش را به دلیل سوریه گرفتن می تدریجی

معاون وزیر امور اتحاد امضای صلح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به همان اندازه یکی 2 هفته اکنون نیست وزیر خارجه روسیه ذکر شد: کی یف او می رود همراه خود پشتیبانی غرب فعالانی را به دلیل داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست گروه های تروریستی در داخل خاورمیانه گرفتن می تدریجی به همان اندازه به دلیل روس ها انتقام بگیرد.


00: 145 پهپاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1300 تانک اوکراینی را نابود کنید

ایگور کوناشنکوفسخنگوی وزارت حفاظت روسیه ذکر شد: نظامی روسیه در داخل عالی عملیات ویژه نیروی دریایی 145 پهپاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1300 تانک، 124 سامانه موشکی، 500 سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 1000 خودروی نظامی اوکراین را منهدم کرد.

وی افزود: {در این} عملیات ویژه 145 پهپاد، 1298 اسباب بازی تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خودروهای زرهی، 124 سامانه راکتی، 469 سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1047 خودروی ویژه نظامی اوکراین منهدم شد.:00 کرملین: کیف هیچ درخواستی برای جلب رضایت هر دو ارتباط همراه خود پوتین {نداشت}

سخنگوی کرملین ذکر شد: یف تقاضا رفتن به هر دو نام زلنسکی نه همراه خود پوتین