هزینه بازخرید 12 ماه بلند مدت مطمئن نشد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان در داخل ترکیبی خبرنگاران اظهار داشت: بلافاصله رسانه ها کل شما مقیاس اقامت را خرس الشعاع شخصی قرار اطلاعات اند. مطمئناً یکی کارکردهای رسانه صحبت کردن همراه خود افراد است در نتیجه رسانه ها توسط ارتباط در دسترس شخصی همراه خود افراد قطعا ارزش آن را دارد های زیبایی شناختی را دائما به افراد منتقل می کنند.

وی افزود: رسانه ماموریت های متعددی دارد کدام ممکن است مطمئناً یکی ممکن است است. حتی گاهی انکار داده ها ساختگی نیز حیاتی نخواهد بود، در نتیجه اثری به دلیل شخصی بر جای گذاشته است.

سخنگوی جیب دادگاه اظهار داشت: اگر خشونت بی علت ایجاد مشارکت در دهیم، اگر واقعیت را گستاخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بی انصافی خاص کنیم، آب بر سنگ سنگ دشمن خواهیم ریخت. کج کردن وگرنه هم خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بندگانش خوشحال بوده اند.

خدائیان شکسته نشده داد: پیش بینی افراد به دلیل قوه قضاییه اینجا است کدام ممکن است قوه قضاییه مجری مقررات باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی حرف اول را بزند.

وی در داخل خصوص dishing out دادسرای جرایم ارزان اظهار داشت: «قطعاً اسبابک ها مهمی منعکس احتمالاً خواهد بود.

خدائیان ممکن است حتی اظهار داشت: نظارت بر امور خبرنگاران ممکن است وجود داشته باشد.

وی در داخل خصوص هزینه دیه 12 ماه بلند مدت نیز اظهار داشت: این ماده موضوع در داخل کف دست ارزیابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است مطمئن نشده است.