رهنمودها {برجسته} – باگو – داستان ها | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، مهدی صفری دیپلماسی ارزان وزارت امور خارجه در داخل مهرماه برگزار می تواند کدام ممکن است پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ارزان همراه خود جمهوری آذربایجان در داخل روزهای 19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 در داخل ماه 1400 در داخل باکو برگزار می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرد: جمهوری اسلامی ایران به سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم روابط ارزان همراه خود عوامل مختلف اقصی عوامل دنیا {اهمیت} می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان همسایه ها به همین دلیل جایگاه ویژه در داخل دیپلماسی ارزان کشورمان قرار دارند.

وی در داخل عین جاری بر جایگاه جمهوری آذربایجان در داخل پوشش بین المللی جمهوری اسلامی ایران، به همین دلیل به نتیجه نهایی {رسیدن} تلاشها جلوگیری از {بازگشت} پروازهای بلافاصله بین تهران – باکو انتخاب کرد: برگزاری مونتاژ پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ارزان همراه خود جمهوری آذربایجان {در این} مقطع جایگزین مغتنمی است. به همان اندازه 2 ملت در داخل سایه تفاهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقاتی زمینه های مختلف به همین دلیل جمله ترانزیت، حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل اعم به همین دلیل ریلی بزرگراه، حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل اثیری محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی گردشگری، همکاری های استانی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیا بسیاری از زمینه های نه به حرکت می آورند فصلی مناسبات است. ارزان

معاونت ارزان وزارت امور خارجه ممکن است حتی در موضوع اینکه چند مورد آخر ساختار توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز {در این} ملت اخذ شده است، اظهار تذکر امیدواری کردهای ایرانی است کدام ممکن است به همین دلیل {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابلیت} نمایندگی قابل توجه خوبی {در این} زمینه دیپلماتیک در داخل اجرای ساختار های تا حد زیادی می کنند.