نوای رحمت دف نوازان کردستانی در «پالنگان» طنین انداز شد
جشن بزرگ رمضان با حضور ۱۰۰۰ دف نواز در روستای باستانی پالنگان برگزار شد.