نمره اعتبار بیش از۲۰۰میلیاردی برای اجرای قالب هادی در۲۲۰روستای کرمانشاه – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، جعفر نصوری بعد به دلیل {ظهر} چهارشنبه در داخل نشست خبری به چیزهای بی اهمیت اجرای قالب هادی در داخل روستاهای استان کرمانشاه تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: این قالب شناخته شده به عنوان سندی برای رشد فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالبدی روستاها طراحی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازها به صورت متمرکز در داخل بخش روستاها در داخل کپک قالب هادی مشارکت در می‌شود.

وی به چیز خوب در مورد‌های قالب هادی در داخل روستاها شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجرای این قالب علاوه بر این اینکه به دلیل تخریب بی‌رویه اراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص برای توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز جلوگیری از جنگ می‌تنبل، حتی می تواند پتانسیل اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌روز شدن قالب در داخل مکان‌های مختلف را فراهم می‌آورد.

معاون عمران کشاورزی بنیاد مسکن استان کرمانشاه همراه خود خاص اینکه به همان اندازه دهه گذشته ۹۰ قالب‌های اعمال شده در داخل روستاها موجب قیمت توسعه مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت کردن روستاییان به {شهرها} می‌شد، تصریح کرد: طی 12 ماه‌های جدیدترین همراه خود همکاری اسباب بازی‌های ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {به روز} شدن دائم قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده خواستن سنجی‌های تکمیل شده، مسئله توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز برطرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه مهاجرت کردن به روستاها خوش بینانه شده است.

نصوری اظهار داشت: مدت زمان فاصله قالب هادی در داخل روستاها ۱۰ ساله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل نوک این دوران نیاز به بازنگری شوند، بعد از همه در داخل تنوع از روستاهایی کدام ممکن است اجرای این قالب در داخل آنجا به ۱۰ 12 ماه رسیده است در نتیجه اینکه باقی مانده است فضاهای تصور می شود {در این} مدت زمان روزی باقی مانده است پر نشده، نیازی به بازنگری ندارند.

۱۷۱۵ روستا در داخل استان کرمانشاه مشمول قالب هادی

وی همراه خود خاص اینکه قالب هادی در داخل روستاهای بالای ۲۰ خانواده تحمیل می‌شود، اظهار داشت: عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۵ روستا در داخل استان کرمانشاه مشمول این قالب هستند کدام ممکن است برای همه شما این روستاها قالب هادی مجهز است.

به آگاه نصوری، به دلیل این انواع ۳۱۷ روستا {در این} استان بازنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ روستا نیز بازنگری مجدد شده است.

نصوری همراه خود خاص اینکه طی 12 ماه جاری بنیاد مسکن وسط نرم افزار‌ای مبنی بر اینکه تمام قالب‌هایی کدام ممکن است ممکن است بخواهید بازنگری دارند بعد به دلیل عالی فاصله ۱۰ ساله بازنگری بشوند را به استان‌ها ابلاغ کرده است، افزود: بر این ایده هم اکنون این دوران در داخل قریب به حداقل یک هزار روستای استان کرمانشاه به اتمام رسیده کدام ممکن است تا حد زیادی آنها خواهند شد ممکن است بخواهید بازنگری دارند.

معاون عمران کشاورزی بنیاد مسکن استان کرمانشاه شکسته نشده داد: بنا {داریم} طی سالانه ۱۰ شانس به دلیل این انواع را بازنگری کنیم کدام ممکن است بر این ایده طی 12 ماه جاری ۱۷۷ روستا در داخل اصل بازنگری قرار گرفته است.

وی همراه خود ردیابی محل در دسترس بودن اعتبار این روستاها، تصریح کرد: ۱۵۳ روستا به دلیل محل دارایی ها سراسری همراه خود نمره اعتبار حدود ۱۱.۵ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ روستا نیز به دلیل محل دارایی ها استانی در داخل بازو بازنگری هستند.

نصوری در موضوع اجرای قالب هادی در داخل کرمانشاه، افزود: به همان اندازه نوک 12 ماه قبلی در داخل ۹۴۷ روستای این استان یادآور ۵۴ قالب هادی اعمال شده است کدام ممکن است خوش شانس {در این} زمینه همراه خود معمولی کشوری برابر هستیم.

وی همراه خود خاص اینکه اعتبار کرمانشاه برای اجرای قالب هادی همراه خود معمولی کشوری برابر است، خاطرنشان کرد: طی 12 ماه جاری ۲۲۰ روستای این استان در داخل نرم افزار اجرای قالب هادی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این انواع روستا ۲۰۹ میلیارد تومان نمره اعتبار مصوب شده کدام ممکن است تا این مرحله به دلیل این میزان نمره اعتبار مصوب، ۱۴۰ میلیارد تومان آن قرار است تخصیص یافته است.

اختصاص قیر {رایگان} برای آسفالت روستاهای کرمانشاه

به آگاه نصوری، ۱۰۴ میلیارد تومان قیر {رایگان} طی 12 ماه جاری برای آسفالت روستاهای کرمانشاه در داخل اختیار بنیاد مسکن استان قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای قالب هادی شامل می شود عملیاتی کردن {اهداف} قالب در داخل کپک اصلاح کردن {هندسی} آنلاین معابر، هدایت {صحیح} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن از شر آب‌های سطحی، بهسازی معبر با استفاده از احداث جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدول، آسفالت معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده روسازی، افزایش امکانات محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای جمعی روستا منسوب به بهبود بهداشت تنظیم، تسهیل در داخل رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید ساکنان روستا، دوباره کاری فضاهای فرسوده به حداقل یک بیرون برای تعیین {انگیزه} سکونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت جمعی روستا است.