نظارت بر بیش به همین دلیل 1000 معامله بسته اتوبوس در داخل خوزستان-خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانفواد زیعلی به گزارش خبرنگاران مهر: همراه خود فرا {رسیدن} 12 ماه جدیدترین مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت امنیتی مورد نیاز برای بیش به همین دلیل هزار فروند هواپیمای حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل عادی شامل می شود خودروهای عادی، مینی بوس، وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکسی های بین شهر در داخل ایستگاه پلیس راهی که در آن خوزستان قرار گرفت. استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مورد ارزیابی در داخل اجرای قالب مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مبدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان تعطیلات پایانه.

وی ممکن است همچنین افزود: اسناد حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل، اسناد وضعیت امور، شهادت دادن، کارت بازی خوب، معاینه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت حفاظت به همین دلیل جمله کپسول کوره نشانی، ظروف پشتیبانی های مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکش اضطراری به همین دلیل جمله مواردی است کدام ممکن است مشتاق در مورد کارمندان این ستاد {مستقر} در داخل پاسگاه پلیس راهی که در آن راهور مشارکت در می تواند باشد. سربندر-اهواز، اندیمشک- خرم آباد، ایذه- چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، اهواز- سربندر، بهبهان- گچساران، آبادان-اهواز، سوسنگرد-اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهواز ارزیابی شدند.

معاون حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان ای خوزستان ذکر شد: در داخل ارزیابی های محقق شده حدود 100 سیستم اتوبوس برای تخلفات، اسناد حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت حفاظت در داخل کمیته های مربوطه پذیرش شدند.