نرخ بیکاری در استان یزد به کمترین میزان در 7 سال گذشته رسید – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رحمانی شمسی گفت: بر اساس نتایج طرح پیمایش نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 15 ساله به بالا در استان در تابستان 1401 5.9 درصد کاهش یافت. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به 7 درصد رسیده است که یکصد است.

رحمانی شمسی افزود: نرخ بیکاری در استان نسبت به بهار 1401 2.9 درصد کاهش یافت.

وی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در استان نیز در این مدت 43.8 درصد و نرخ اشتغال استان در این مدت 40.5 درصد است، این زمان است.

باید بگویم؛ طرح آمار اشتغال با هدف شناخت ساختار و وضعیت فعلی نیروی کار و تغییرات آن اجرا می شود.

این هدف با ارزیابی شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار در سطح کشور و کل استان، ارزیابی تعداد سالانه در سطح کشور و کل استان، ارزیابی تغییرات فصلی و سالانه در شاخص نیروی کار در سطح ملی و استانی و ارزیابی سالانه شاخص کار در سطح استانی.