موسسه مالی‌ها به همین دلیل هرگونه سرمایه‌گذاری غیر مولد ممنوع می شوند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نظام بانکی در داخل سیستم اقتصادی ایران همراه خود مسائل متعددی مواجه است. نظام بانکی به همین دلیل سوی صاحبنظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران یکی در میان دلیل پشت‌های اساسی مشکلاتی ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بهبود هزینه تورم عنوان می‌شود کدام ممکن است 9‌تنها واقعی نتوانسته در داخل راستای نیل به {اهداف} ارزان ملت گام بردارد، نسبتاً شناخته شده به عنوان کار کردن مخربی همراه خود خلق پول نقد بی رویه، بی‌انضباطی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه موسسه مالی مرکزی، هزینه بهره نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اقدام کرده است.

یکی در میان مباحث بااهمیت در داخل بخش بانکی، اصلاح کردن رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین در داخل راستای مدیریت نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم و متوقف کردن به کاهش خوب ارزش پول نقد سراسری است. برای این منظور، توجه به همه‌های مالی با استفاده از اصلاح کردن نظام بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی‌ای ملت به همین دلیل میل‌های ابتدایی وزارت امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی است. بعد از همه نیاز به آگاه باشید داشت کدام ممکن است اصلاح کردن نظام بانکی منصفانه شبه مشارکت در نمی‌شود، نسبتاً نیازمند بهبود زیرساخت‌های ابتدایی برای تعمیر معایب ارائه می شود.

در داخل ارزان کدام ممکن است هزینه درآمد حقیقی مخرب است، آماده بازیگران آن قرار است به اخذ تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تیز کردن در پایان آن قرار است سوق پیدا می‌تنبل. در داخل چنین ارزان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای پول نقد در داخل ثبات نباید باشد به همین دلیل اعتبار بانکی، جیره بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جیره بندی نیز نتیجه در راه اندازی تضاد چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد در داخل تکنیک اعطای تسهیلات می‌شود. {در این} مکانیسم، اشخاص حقیقی کم برخوردار محله، خیلی کمتر منتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی غنی محلی اصولاً به همین دلیل دارایی ها بانکی استفاده بیشتر از می‌کنند کدام ممکن است همین امر اجتماعی در داخل تخصیص عادلانه ثروت محلی را مختل می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌های راه اندازی فسادهای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان را فراهم می‌آورد. در داخل چنین وضعیتی دارایی ها بانکی به هیچ وجه، {بهینه} تخصیص نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تنها واقعی نتیجه در راه اندازی سرمایه نمی‌گردد نسبتاً {بهره وری} نیز قابل باور نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه ارزان نیز محقق نمی‌شود.

برای برون سر خورد به همین دلیل چنین وضعی، خواستن است به همان اندازه در داخل ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای آنلاین بانکی مشارکت در شود کدام ممکن است وزارت امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در موضوع {شرایط} موجود ریل گذاری را مشارکت در اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا در داخل راستای باور بخشی به فرمایشات مقام معظم مدیریت مبنی بر تأمین، اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌آفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب به عملیاتی کردن {سند} تغییر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زاویه اصلاح کردن نظام بانکی به نفع آحاد افراد، قانون سرانگشتی دولت راهبردهای بانکی وزارت امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود محوریت‌های تعمیر ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت نمره اعتبار در جهت شرکتهای اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آفرین، تسهیل ورود برای تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوارها به دارایی ها بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی ساختارهای نظارت در داخل اجرای {صحیح} ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین بانکی ارائه شده است.

چیزهای بی اهمیت قانون سرانگشتی دولت راهبردهای بانکی

بر این ایده، {اهداف} قانون سرانگشتی دولت راهبردهای بانکی شامل می شود هدایت نمره اعتبار بانکی در جهت تأمین اطلاعات‌بنیان اساساً مبتنی بر اشتغال‌آفرین، تعمیر ناترازی مؤسسات اعتباری، مدیریت تورم، جایگشت ها بخشی به روش‌های عرضه اقتصادی، اصلاح کردن اتصال مؤسسات اعتباری همراه خود افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت، تسهیل ورود برای تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوارها به دارایی ها بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای {صحیح} ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین بانکی می‌شود.

برای دسترسی به {اهداف} فوق، قانون سرانگشتی دولت راهبردهای بانکی در داخل بخش‌های تعمیر ناترازی صورت سناریو اقتصادی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.

حیاتی ترین سیاستهای بخش تعمیر ناترازی موسسه مالی‌ها عبارت است به همین دلیل {برنامه ریزی} متمرکز در داخل راستای تخلیه دارایی‌های {مازاد} موسسه مالی‌ها، تقویت نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL)، توجه به توسعه نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات ارزی موسسه مالی‌ها در داخل مرحله در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهداف} برای سودآوری موسسه مالی‌ها در داخل مرحله عملیاتی.

حیاتی ترین سیاستها در داخل فاز راهبردهای اعتباری نیز عبارت است به همین دلیل هدایت نمره اعتبار در جهت نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اطلاعات بنیان اشتغال آفرین، {برنامه ریزی} برای توسعه عرضه اقتصادی با استفاده از ابزارهای زیرخطر ترازنامه به همین دلیل جمله نمره اعتبار اسنادی داخل-ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق گام، بهبود شمولیت گسترش وثائق بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل اکتسابی تسهیلات دانش برای آحاد محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب به همین دلیل راه اندازی عقود مشارکتی صوری.

در داخل راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات دانش خیلی کمتر به همین دلیل 2 میلیارد ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارائه دهندگان بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ابزار‌های تغییر بانکداری دیجیتال هدف اصلی شده است.

سرانجام در داخل راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت داده ها به همین دلیل جمله فراهم کردن صورتهای اقتصادی مؤسسات اعتباری در داخل سامانه کدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افشای لیست تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات کلان تاکید شده است.

برای اکتسابی چیزهای بی اهمیت اصولاً کلیک کردن کنید.