موافقتنامه ارتقای موزه ملی تاریخ طبیعی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهم نامه، نقش موزه تاریخ طبیعی در آموزش و معرفی تنوع زیستی کشور به مخاطبان به ویژه کودکان و جوانان، طرفین متعهد به تعامل و همکاری برای بهترین ها هستند. با استفاده از این توانایی و بهبود و تجهیز موزه، فرصت حفظ نمونه های ارزشمند و کاوش های بیشتر را فراهم کنید.

حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی وزیر کشور گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه استفاده از منابع و توانمندی های طرفین در جهت توسعه کمی و کیفی موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی کشور است. بهره مندی از مهارت ها، توانایی ها، منابع و تجربیات طرفین در راستای آموزش و ترویج فرهنگ و دانش محیط زیست و جانداران و همچنین حفظ منابع ارزشمند موزه ملی تاریخ طبیعی با هدف معرفی تنوع زیستی به مخاطبان داخلی و خارجی.

سجاد انجم شعاع، مدیرکل صندوق ملی محیط زیست از اختیارات این صندوق در زمینه آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست و موجودات زنده یاد می کند که در اساسنامه آن، حوزه مشارکت صندوق با موزه ملی تعریف شده است. . تاریخ طبیعی برای رفع و رفع کمبود موزه ها با هدف ایجاد شرایط فیزیکی مناسب برای حفاظت از نمونه های ارزشمند و همکاری و مساعدت در نوسازی و اجرای اصولی مفهوم موزه و محیط اطراف با هدف معرفی منابع طبیعی گرانبهای کشور و همچنین ایجاد محیطی فضایی، شنیداری و بصری مناسب برای ارائه آموزش تجربه محیطی برای مخاطبان و به کارگیری روش های نوین موزه شناسی در واقع برای توسعه نرخ دسترسی آموزش های لازم درج شده است. در سطح جامعه .

محمد مددی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی نیز به مشکلات موجود در موزه های کشور در تامین منابع مورد نیاز و مشکلات جمع آوری شده طی سالیان به دلیل عدم توجه جدی به این اهمیت پرداخت. و محل استقرار موزه ملی تاریخ طبیعی گفت: خوشبختانه نظارت و حمایت ویژه ریاست محترم سازمان تعاون از تامین اعتبارات محیط زیست جهت حفظ گنجینه های گرانبهای موزه صورت گرفت و جا دارد از آن تشکر کنم. شما. مدیر کل دارایی از توجه شخصی خود به این موضوع.

وی استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و مشارکت در مدیریت و بهره برداری از بخش نمایشگاهی موزه را راه حلی درازمدت برای حل مشکل موزه داری موزه دانست و گفت: ما همیشه به دنبال آن هستیم. ایجاد یک چارچوب قانونی برای انجام این کار و امیدواریم هر چه سریعتر این فرصت فراهم شود.آرشیوهای علمی و فیلم در کشور.

لازم به ذکر است این تفاهم نامه در سه امضا توسط حسن اکبری معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی رئیس جمهور، سجاد انجم شعاع مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره صندوق و مریم احمدی امضا و مبادله شد. ، رئیس هیئت مدیره صندوق به جای صندوق ملی محیط زیست.