معاون وزارت امور خارجه نروژ همراه خود امیرعبداللهیان دیدار کرد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، هنریک تونه، معاون وزارت امور خارجه نروژ در داخل گردش بازدید به کشورمان، همراه خود حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان {در این} دیدار، سابقه یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزده ساله روابط سیاسی میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نروژ را پشتوانه حیاتی روابط 2 ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مناسبات سیاسی، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمانی فی‌مابین را حائز {اهمیت} دانست.

امیرعبداللهیان {مشارکت} ایرانیان مقیم نروژ در داخل صحنه‌های مختلف سیاسی، ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی این ملت را سرمایه‌ای گرانبها برای تحکیم روابط ملت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مناسبات 2 ملت قلمداد کرد.

طرفین نشست مشاوره گرفتن از‌های سیاسی 2 ملت در داخل درجه معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه 2 ملت را جایگزین مناسبی برای ارتقاء توجه متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملات 2 ملت دانستند.

وزیر امور خارجه کشورمان در داخل شکسته نشده مواضع جمهوری اسلامی ایران در داخل قبال تحولات اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان، جای می دهد ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری در داخل خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را تشریح کرد.

معاون وزیر خارجه نروژ، رشد تماسهای دیپلماتیک همراه خود جمهوری اسلامی ایران را یکی انتخاب‌های حیاتی پوشش خارج از کشور نروژ در داخل جهان دانست.

معاون وزیر خارجه نروژ {در این} دیدار، {دعوت} وزیر خارجه کشورش به دلیل همتای ایرانی برای دیدار دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کردن نشست مجمع گفتگوهای اسلو را تجدید کرد.

وزیر خارجه کشورمان نیز متقابلاً به دلیل همتای نروژی برای بازدید به تهران {دعوت} کرد.

طرف نروژی نیز مواضع کشورش در داخل استقبال به دلیل رشد مناسبات تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلو، تحولات اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان را تبیین کرد.