{مشارکت} کنندگان در داخل بخش ابزار های زناشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده – گزارش ها عادی | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما {ظهر} جمعه در داخل نماز جمعه این هفته مسجد عالی کلان شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: در داخل خطه کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی نیاز به برای تعمیر مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مردمان را نیاز به ترین زمان قابل انجام رفع کنند.

وی در موضوع 22 اسفند ماه روز شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالروز درک شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران افزود: شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران {سند} خوشحال از، ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی ایران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود الگوبرداری به دلیل مکتب امام حسین (ع)ع) علت ایجاد هلاکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتاری اشرار.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری آنان بلافاصله دارای اقتدار {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به الگویی برای سایر {آزادی} بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا همراه خود خداوند همراه خود خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست هستند. بخیر شدند.

می دانیم: ایران در سیاره جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران آن خواهد شد نمی خواهند نابود شوند.

وی تاکید کرد: سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران یکی در همه موضوعاتی است کدام ممکن است نیاز به عصر نوجوان به آن خواهد شد آگاه باشید تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد الگوبرداری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا استوار همراه خود اقتدار است.