{مشارکت} قلمرو ۱۳ همراه خود پلتفرم مپینو در داخل راستای نتیجه گیری اجتماعی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی علی احمدی همراه خود تاکید بر اینکه یکی در میان شاخصه‌های سنجش در داخل {مدیریت} شهر دقیق‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی فضاهای شهر مورد استفاده قرار گیرد بیشتر مردم به دلیل این مناطق است، اظهار داشت: مپینو نرم افزار‌ای استفاده شده است زمینه سنت‌سازی دسترس‌پذیری معابری شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} محل قرارگیری‌های دسترس پذیر کلان شهر ویژه اشخاص حقیقی دارای معلولیت بهبود دانش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی واقع بینانه در داخل زمینه سنت‌سازی گروه برای توجه داشتن به حقوق اشخاص حقیقی دارای معلولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت حرکتی در داخل راستای دسترسی پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در داخل شهرهاست.

شهردار قلمرو ۱۳ اظهار کرد: بهبود ایمن شهر روزی محقق می‌شود کدام ممکن است کلان شهر بستری دقیق برای استفاده بیشتر از همه شما اشخاص حقیقی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این امر دقیق‌سازی نیاز به به 1 سنت پایه دوباره کاری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت فوری مهندسان ناظر این حساسیت را راه اندازی می‌تنبل به همان اندازه ضوابط دقیق‌سازی رعایت شود.

وی افزود: با بیرون تردید دقیق‌سازی معابر شهر اتصال مستقیمی همراه خود شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط اجتماعی توان یابان دارد؛ در نتیجه وقتی شخص خاص نتواند به دلیل ارائه دهندگان شهر همچون سایر ساکنان استفاده بیشتر از تنبل ً محل اقامت نشین می‌شود، متعاقباً پاسخگویی اجتماعی همه شما گروه‌های {مرتبط} ایجاب می‌تنبل به همان اندازه گام‌های ابتدایی {در این} زمینه برداشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری هم به‌عنوان یکی در میان این گروه‌ها عملکرد مهمی {در این} زمینه دارد.

علی احمدی نزدیک به اینکه به دلیل {اهداف} این اپلیکیشن امتحان و راه اندازی جایگزین برابر برای همه شما اشخاص حقیقی، پشتیبانی به استقلال اشخاص حقیقی دارای محدودیت بدنی، توجه ارائه به اشخاص حقیقی دارای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} نزدیک به {اهمیت} دقیق سازی اماکن پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام {حرکت} گروه در جهت اجتماعی است، اظهار داشت: در داخل همین راستا ناحیه منصفانه به طور پایلوت در داخل قلمرو ۱۳ همراه خود {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود این پلتفرم علاوه بر این امتحان و حاد آگاه‌سازی ساکنان به طور قابل توجهی توان یابان به دلیل اماکن دقیق سازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره‌مندی به دلیل بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات استفاده بیشتر از کنندگان به دلیل این پلتفرم در داخل جهت تعمیر خلأ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود ایمن سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق سازی در میان اماکن پایه قابل دریافت در داخل قلمرو گامی ابتدایی بر می‌دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام در داخل سایر نواحی نیز دولت خواهد بود.