مسیرهای هند غربی – داستان ها عادی | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خداوند بیرون از در سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پادشاه آشور خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «اینک من می روم بر این وضعیت بدی خواهم آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} کدام ممکن است بشنود گوشهایش گزگز احتمالاً وجود خواهد داشت.

به گزارش رسول الله (ص) استان الستان: این عنوان کلان شهر است: عنوان کلان شهر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان کلان شهر.

رسولی مقوله ای کرد: به همین دلیل ابتدای 12 ماه 1400 این قرارگاه در داخل چند قبلی مرحله اقدام به پویش گوناگون به همین دلیل قبیله: اهداء جهیزیه اهداء فراهم می کند التحریر برای جوانان بی سرپرست تحقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکشی به همین دلیل خانوار های نیازمندان، خانوار های معظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معز شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین استان و بسیاری دیگر مشارکت در دانش اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فینال پویش امسال در داخل {مراسم} اهداء لباس مجلسی به بچه ها گران قیمت گلستانی هستند.

وی اضافه کرد: مشابه طور فاصله های در گذشته قول دادهایم کدام ممکن است این امر خداپسندانه داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با افراد باشد یا نباشد به این قول وفا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است شاءالله در داخل 12 ماه 1401 همراه خود پشتیبانی خیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار نوجوانان قرارگاه به این امر مقدس دوچندان بپردازیم.